RING OSS: 070-221 9150

08-728 57 90

www.bergtornet.se

Företagets affärsidé och policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Vår policy är kopplad till affärsidén.
 • Vi arbetar mot de kund- och lagkrav som finns och arbetar ständigt med förbättringar inom KMA.
 • Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.
 • Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker.
 • Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål.
 • Vår policy kan publiceras och visas vid behov.

Vår affärsidé

Vi skall skapa långvariga relationer till våra kunder genom att leverera projekt som är både tidseffektiva, miljömässiga och kvalitativa samtidigt som de är bland de mest prisvärda på marknaden och alltid i tid. ”Nöjda kunder ger fler kunder”.

Kvalitetspolicy

Vår Kvalitetspolicy är att; med bred kompetens och erfarenhet, inom såväl beprövad som ny teknik samt med Byggmästaranda tillhandahålla tjänster och service inom byggbranschen. Att färdigställa i rätt tid och med utlovat resultat och kvalité har alltid varit vår framgångsfaktor och viktigt för företagets positiva utveckling. Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete. Personalen skall dessutom alltid vara uppdaterad med kurser och utbildningar så att de aktivt kan delta i vårt förbättringsarbete inom kvalitetsfrågor. Projekt skall planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.
Våra riktlinjer - För att minimera vår egen och våra projekts miljöpåverkan och för att nå våra mål inom branschen skall vi:
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BF9K så att dessa genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision upprätthålls och ständigt förbättras.
 • Upprätta kvalitetsplaner och projektuppföljning för alla våra större projekt.
 • Informera, utbilda och engagera vår personal i kvalitetsarbetet och arbeta tillsammans mot våra uppsatta mål.
 • Arbeta för långsiktiga affärsrelationer och för att varje projekt blir en referens för företaget. Vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar.
 • Samverka med våra leverantörer för att få fram bästa möjliga kvalité på material och produkter.
 • Utvärdera och följa upp vårt kvalitetsarbete mot de gemensamt uppsatta målen.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Miljöpolicy

Vi skall bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade byggmaterial, kringmaterial samt bygg-processer. Vi skall ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, för att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsomedvetet som möjligt. Vår miljöpolicy skall stödja resurssnåla och miljöanpassade entreprenader och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av så god kvalitet att det möter eller överträffar kundernas krav.
Vi planerar olika projekts materialinköp samtidigt och i god tid, för att kunna reducera antalet materialtransporter. Vi vill bidra till att minska avfallet genom källsortering och se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara. I möjligaste mån söker vi miljö-certifierade leverantörer av material.

Våra riktlinjer - För att minimera vår egen och våra projekts miljöpåverkan och för att nå våra mål inom branschen skall vi:

 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BF9K så att dessa genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision upprätthålls och ständigt förbättras.
 • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
 • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljöinformation, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
 • Samverka med våra kommersiella kunder/ beställare för att optimera material- och transportplanering, för att förbättra ekonomi och miljö.
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning på våra projekt genom noggrann planering.
 • Effektivisera och minska antalet transporter till våra arbetsplatser.
 • Bidra till effektivare kretslopp genom fortsatt källsortering på företaget och ute på arbetsplatserna.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på ett sätt som gör att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö samt följa beslutade regler, rutiner och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgifterna på ett effektivt och säkert sätt. Vår KMA ansvarige tillsammans med arbetsledarna ansvarar för att identifiera alla ev. risker & faror på arbetsplatserna för att ta fram åtgärder som minimerar riskerna. KMA ansvarige och arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med de lagar som påverkar företagets verksamhet.
Vi inför också förbud mot produkter som vi anser utgör en fara på arbetsplatserna. På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har. Medarbetarna skall ges tillfälle till vidareutbildning för att kunna erbjudas mer varierande arbetsuppgifter. Vi accepterar inte kränkande särbehandling i företaget. Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Etisk Policy

Inom Bergtornet Entreprenad AB ska vi bedriva ett etiskt ansvarstagande. Att agera etisk ligger i linje med vår värdegrund. Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och förväntar oss att företagets medarbetare, leverantörer och underentreprenader arbetar på samma sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. Kontakt med myndigheter och samarbetspartners ska ske korrekt. Vi behandlar alla i vår omgivning lika, med respekt och omtanke. Bergtornet Entreprenad förutsätter full lojalitet och diskretion hos sina anställda när det gäller att slå vakt om företagets tillgångar i form av tekniskt, kommersiellt och annat kunnande samt hindra spridning till obehöriga som kan komma att skada bolaget och/eller dess anställda.

VÅRA RIKTLINJER

Vår målsättning inom etik är att vi ska:
 • Men långvariga relationer mellan oss och kund samt leverantör baseras på ömsesidigt förtroende och respekt.
 • Våra medarbetare ska alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället. Företagets integritet och goda ryckte ligger i medarbetarnas händer och ska upprätthålla Bergtornet Entreprenads goda namn och rykte.
 • Behandla kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda kvalitet och effektiv service.
 • Behandlar leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syftar till att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
 • Måna om att bemöta kollegor, medarbetare, kunder och alla övriga.
 • Människor med respekt, ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, social bakgrund, kunskap eller ålder.
 • Inte accepterar diskriminering eller trakasserier. Alla har ett absolut och lika värde och samma rättigheter oberoende av ras, kön, åsikter eller övertygelse.
 • Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.

GDPR

Denna dag, 2018-05-31, har följande policy upprättats för Bergtornet Entreprenad AB.
1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
2. Bakgrund
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
3. Riktlinjer
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bank kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har skriftlig samtyckt till det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Samarbetspartners