RING OSS: 08-728 57 90

08-728 57 90

www.bergtornet.se

Certifierat enligt BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifierings system som ställer krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.Det fungerar på samma sätt som ISO-certifiering, men skillnaden är att BF9K är direkt anpassat för företag inom byggbranschen. BF9K gör det möjligt för företagen att svara upp mot kraven i PBL, arbetsmiljölagen och miljöbalken. BF9K är en mycket viktig del i ett företags utveckling. Det ger stabilitet. Utgångspunkten är att säkra byggprojekt och systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Det är framtaget för att hjälpa små och medelstora företag att kunna konkurrera med de stora företagen, och få samma hjälpmedel som de har med staber och så vidare. BF9K skapar konkurrensfördelar och kunderna upplever att ett projekt är bättre, samtidigt som det ger dem trygghet. Man har produktkrav, det vill säga grundkrav i varje projekt som byggföretagen måste uppfylla enligt BF9K. Årligen utförs en revision av ett genomförs av en extern oberoende organisation, DNV (Det Norske Veritas). De kontrollerar att leverantören lever efter systemet. DNV utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på korrekt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BF9K-certifierad.

Kvalitetspolicy

Vår Kvalitetspolicy är att; med bred kompetens och erfarenhet, inom beprövad och ny teknik samt med Byggmästaranda tillhandahålla tjänster och service inom byggbranschen. Att färdigställa i rätt tid och med utlovat resultat ser vi som framgångsfaktor och en fortsatt positiv utveckling av företaget och arbetsformer.

VÅRA RIKTLINJER

För att nå våra ambitioner inom vår bransch ska vi:
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BF9K som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
 • Upprätta kvalitetsplaner och projektuppföljning för alla större projekt.
 • Informera, utbilda och engagera vår personal i kvalitetsarbetet och att vi arbetar tillsammans mot våra uppsatta mål.
 • Arbeta för långsiktiga affärsrelationer och att varje projekt blir en referens för företaget. Vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar.
 • Samverka med våra leverantörer för att uppnå bästa möjliga material- produktkvalitet.
 • Utvärdera och följa upp vårt kvalitetsarbete och de uppsatta gemensamma målen.

Miljöpolicy

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade bygg- och kringmaterial. Vi ska ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsoanpassat som möjligt.

VÅRA RIKTLINJER

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner inom vår bransch ska vi:
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BF9K som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
 • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
 • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljö- information, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
 • Samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning på våra projekt.
 • Effektivisera och minska våra transporter till våra arbetsplatser.
 • Bidra till effektivare kretslopp genom fortsatt källsortering på både företaget och ute på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöpolicy

Ledningen är direkt ansvarig för företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet är att riskbedöma, undersöka och samt årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. Detta är integrerat i ledningsarbetet, i våra projekt och i serviceverksamheten och är en del av ledningens genomgång.

VÅRA RIKTLINJER

Vår målsättning inom arbetsmiljön är att vi ska:
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
 • Arbeta systematiskt och förebyggande med en ständig förbättring i vårt arbetsmiljöarbete i hela vår verksamhet.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BF9K som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
 • Främja personlig utveckling med att utveckla sin kompetens.
 • Ta eget ansvar och att kunna påverka sin egen arbetssituation.
 • Informera, utbilda och engagera vår personal i arbetsmiljöfrågor. Alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för sin egen samt andras säkerhets.
 • Upprätta arbetsmiljöplaner med riskanalyser och förebyggande åtgärder för alla större arbetsplatser.
 • Säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydliga ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständigt förbättra i alla delar.
 • Tillsammans skapa den arbetsmiljö som vi verkar i. Alla medverkar genom att hålla ordning, bistå medarbetare som behöver hjälp och se till att säkerhetsanordningar fungerar innan vi påbörjar arbetet.

Etisk Policy

Inom Bergtornet Entreprenad AB ska vi bedriva ett etiskt ansvarstagande. Att agera etisk ligger i linje med vår värdegrund. Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och förväntar oss att företagets medarbetare, leverantörer och underentreprenader arbetar på samma sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. Kontakt med myndigheter och samarbetspartners ska ske korrekt. Vi behandlar alla i vår omgivning lika, med respekt och omtanke. Bergtornet Entreprenad förutsätter full lojalitet och diskretion hos sina anställda när det gäller att slå vakt om företagets tillgångar i form av tekniskt, kommersiellt och annat kunnande samt hindra spridning till obehöriga som kan komma att skada bolaget och/eller dess anställda.

VÅRA RIKTLINJER

Vår målsättning inom etik är att vi ska:
 • Men långvariga relationer mellan oss och kund samt leverantör baseras på ömsesidigt förtroende och respekt.
 • Våra medarbetare ska alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället. Företagets integritet och goda ryckte ligger i medarbetarnas händer och ska upprätthålla Bergtornet Entreprenads goda namn och rykte.
 • Behandla kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda kvalitet och effektiv service.
 • Behandlar leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syftar till att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
 • Måna om att bemöta kollegor, medarbetare, kunder och alla övriga.
 • Människor med respekt, ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, social bakgrund, kunskap eller ålder.
 • Inte accepterar diskriminering eller trakasserier. Alla har ett absolut och lika värde och samma rättigheter oberoende av ras, kön, åsikter eller övertygelse.
 • Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.

GDPR

Denna dag, 2018-05-31, har följande policy upprättats för Bergtornet Entreprenad AB.
1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
2. Bakgrund
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
3. Riktlinjer
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bank kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Samarbetspartners